โต๊ะพับติดล้อ โต๊ะกลม

โต๊ะกลมติดล้อ เคลื่อนย้ายง่าย ประหยัดที่เก็บ