โต๊ะขาพับ โต๊ะพับ โต๊ะพับติดล้อ

สินค้าโต๊ะขาพับติดล้อ “MAGIC” ได้รับสิทธิบัตรไทยเลขที่ 62380